thơ cứu người

Thơ con cóc giúp sơ cấp cứu người đuối nước đầy sáng tạo

Cấp cứu người đuối nước, Mấy việc chính cần làm: Có thể là “xóc nước”, Năm, mười giây, đừng tham! Tiếp kiểm tra hơi thở,