Kỹ năng hít – thở dưới nước

Kỹ thuật quạt tay chuẩn trong cách bơi sải

Trong bất kỳ một công việc nào chúng ta làm đi chăng nữa thì hiệu quả công việc luôn là căn cứ để đánh giá