giữ gìn

Lửa và cách tạo ra lửa cách dễ dàng

Từ ngàn xưa, khi tổ tiên chúng ta còn sống trong hang động, đã biết dùng lửa. Có lẽ họ đã biết dùng lửa rất